Category Hierarchy

बांका।बिहारप्रदेशआदिमजनजातिघटवाल,घटवारमहासभाकीबैठकरविवारकोशहरकेतारामंदिरपरिसरमेंआयोजितकीगई।बैठककीअध्यक्षतासुरेंद्रप्रसादरायनेकरतेहुएबांकामेंसम्मेलनकरनेकानिर्णयलिया।जिसकीतारीखकीघोषणाबादमेंकीजाएगी।मौकेपरकईसदस्योंनेभीबैठककोसंबोधितकिया।रंजीतकुमाररायनेकहाकिसरकार1938मेंनिर्गतअधिसूचनाकेपरिपेक्ष्यमेंपुन:घटवाल,घटवारजातिकोअनुसूचितजनजातिकीसूचीमेंशामिलकरें।साथहीकहाकिकिसानोंकोपेयजलएवं¨सचाईकीसमुचितव्यवस्थासरकारउपलब्धकरायें।इसमौकेपरनारायणराय,नंदकिशोरराय,राजारामराय,विनोदकुमारराय,बाबुलालराय,मंटूराय,ब्रहमदेवराय,रोहितराय,गणेशराय,कुलदीपराय,अर¨वदरायवमिथिलेशरायसहितअन्यमौजूदथे।